banner_2561_02.jpg
banner_2561_150262.jpg

คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายและระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายและระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์
นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์
ประธานคณะอนุกรรมการ

 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม นายเขมชาติ จิวประสาท นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์
นายบรรจง จำนงศิตธรรม
กรรมการ
นายเขมชาติ จิวประสาท
กรรมการ
นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์
กรรมการ

 

  นายสมบูรณ์ เย็นเอง
  นายสมบูรณ์ เย็นเอง
กรรมการและเลขานุการ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช