banner_2561_02.jpg
banner_2562_011.jpg

คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายและระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายและระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์
นายสมบูรณ์ เย็นเอง
ประธานคณะอนุกรรมการ

 

นายบัญชา สุขแก้ว นายเขมชาติ จิวประสาท นายสมหวัง พิมลบุตร
นายบัญชา สุขแก้ว
กรรมการ
นายเขมชาติ จิวประสาท
กรรมการ
นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

 

  นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์
  นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช