สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประมง จำกัด

ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้ สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

คณะกรรมการลงทุนพบสมาชิก

อ่านประกาศแจ้งให้ทราบ

ประกาศแจ้งให้ทราบ

 

อ่านเพิ่มเติม

อ่านระเบียบสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์

 

อ่านเพิ่มเติม

อ่านบริการของสหกรณ์

บริการของสหกรณ์

 

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ตรวจสอบสิทธิ์เงินปันผลประจำปี

 

 

คำนวณเงินผ่อนชำระ

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ประธานกรรมการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดฟอร์มกู้สามัญ

ดาวน์โหลดฟอร์มกู้ทุนเรือนหุ้น

คลิกดาวน์โหลดฟอร์มช่วยเหลือภัยพิบัติ

ติดต่อ LINE สหกรณ์

ติดต่อ LINE สหกรณ์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1,891,746 ครั้ง
 

รายงาน
กิจการประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี

รายงานกิจการประจำปี 2564

 

อัตราดอกเบี้ย
วงเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

ดอกเบี้ยธนาคาร

บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

สามัญ | สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
ฉุกเฉิน
 • ฉุกเฉิน 6.50
  ตั้งแต่ 1 เมษายน 25631 สิงหาคม 2558
กรณีพิเศษ
 • กรณีพิเศษ 6.50 - ฉุกเฉินภัยพิบัติ 5
  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555

บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ยต่อปี

 • ออมทรัพย์ 1.25
  ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563
 • ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
  ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

วงเงินให้กู้และงวดผ่อนชำระ

สามัญ | สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
  ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
 • สามัญเพื่อการศึกษา รวมกับสามัญ
  ทั่วไปไม่เกิน 3,000,000 บาท
  ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
สามัญ | ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
 • กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิก
  ผ่อนไม่เกิน 300 งวด
  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
ฉุกเฉิน
 • ไม่มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
 • มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
  ผ่อนไม่เกิน 12 งวด
  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
เงินกู้กรณีพิเศษ
 • กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ผ่อนชำระ 36 งวด
 • สมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
 • สมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ผ่อนชำระ 36 งวด ภายในเกษียณอายุราชการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง