นายประพันธ์  ลีปายะคุณ

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
ประธานกรรมการ

นายสมโภชร์ อัคคะทวีวัฒน์

นายสมโภชร์ อัคคะทวีวัฒน์
รองประธานกรรมการ

นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย

นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย
รองประธานกรรมการ

นายสุเมธ ตันติกุล

นายสุเมธ ตันติกุล
รองประธานกรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
รองประธานกรรมการ

นางสาวฉวีวรรณ  พ่วงทิพากร

นางสาวฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการ

นายสรรเสริญ เสรีรักษ์

นายสรรเสริญ เสรีรักษ์
กรรมการ

นางสาวณัฐณิวรรณ  ใจดี

นางสาวณัฐณิวรรณ ใจดี
กรรมการ

นายสมหวัง พิมลบุตร

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง

นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง
กรรมการ

นายสมศักดิ์  เขตสมุทร

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
เลขานุการ

นายสุธรรม ลิ่มพานิช

นายสุธรรม ลิ่มพานิช
เหรัญญิก

นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง

นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวชนิดา ภูทะวัง

นางสาวชนิดา ภูทะวัง
ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4142

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงจำกัด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด [ดาวน์โหลด]


 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง