ประวัติสหกรณ์

ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด
 

THE SAVING CO – OPERATIVE DEPARTMENT OF FISHERIES

   
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
   
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
   
  สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
   
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
 

 

logo พื้นวงกลมเป็นสีน้ำเงิน ภายในวงกลมประกอบด้วยรูปปลาและเกลียวคลื่น เป็นสีขาว รอบ ๆ วงกลมมีข้อความ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด เป็นสีน้ำเงิน

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง