ติดต่อเรา

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
รูป

Information

          สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผล ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา สมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ง กันและกันตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

• ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้ สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
• ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
• รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
• จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
• ให้เงินกู้แก่สมาชิก
• ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
• ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
• ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
• ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตาม สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
• ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ สหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
• กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
• ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
• ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
• ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือ เนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900
ประเทศไทย
0 - 2562 - 0572 - 3, 0 - 2562 - 0600 ต่อ 7600, 7601
0 - 2579 - 2789 - 90
ฝ่ายธุรการ : 06 - 1823 - 9250, ฝ่ายการเงิน : 08 - 7560 - 8884, ฝ่ายบัญชี : 06 - 2952 - 5162, ฝ่ายสินเชื่อ : 08 - 7560 - 8886
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง