ผู้จัดการ

นายสมศักดิ์  เขตสมุทร

กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
นายสมศักดิ์  เขตสมุทร
โทรศัพท์ :  ต่อ 42, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

ฝ่ายอำนวยการ

นายธนพัชร์ หอมฟัก

นายธนพัชร์ หอมฟัก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : ต่อ 20, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

นางสาวธัญสิริ แสงเทียน

นางสาวธัญสิริ แสงเทียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : ต่อ 21, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

นางสาวภัทร์ชา  คล้ายนาค

นางสาวภัทร์ชา  คล้ายนาค
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : ต่อ 22, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

นางนงคราญ หลักคำแพง

นางนงคราญ หลักคำแพง
เจ้าหน้าที่รับ – ส่งเอกสาร
โทรศัพท์ : ต่อ 34, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

นงคราญ หลักคำแพง

(ว่าง)
นักการ
โทรศัพท์ : ต่อ 23, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

นางสาวชนมน ฤทธิ์ยิ้ม

นางสาวชนมน ฤทธิ์ยิ้ม
พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์ : ต่อ 24, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

นางวิธินันท์ สุกิน

นางวิธินันท์ สุกิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินเชื่อ
โทรศัพท์ :  ต่อ 15, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

นางสาวกรรณิกา สุวรรณะ

นางสาวกรรณิกา สุวรรณะ
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ
โทรศัพท์ :  ต่อ 12, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

นางสาววารินทร์  อาจกล้า

นางสาววารินทร์ อาจกล้า
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ
โทรศัพท์ :  ต่อ 11, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

นางวรรณกร ศรีสุขวโรทัย

นางวรรณกร ศรีสุขวโรทัย
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ
โทรศัพท์ :  ต่อ 13, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

ว่าง

(ว่าง)
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ
โทรศัพท์ : ต่อ 13, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

 

ฝ่ายการเงิน

นางสาวสุมาลี จันทเดช

นางสาวสุมาลี จันทเดช
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
โทรศัพท์ : ต่อ 16, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

นางสาวฐาปณี ผลาวงษ์

นางสาวฐาปณี ผลาวงษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
โทรศัพท์ : ต่อ 23, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

 

ฝ่ายบัญชี

นางสาวกาญจนา เตชะเทพวรชัย

นางสาวกาญจนา เตชะเทพวรชัย
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์ : ต่อ 18, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

นางสาวสุกัญญา วัฒนกิจ

นางสาวสุกัญญา วัฒนกิจ
เจ้าหน้าที่บัญชี
โทรศัพท์ : ต่อ 26, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

 

งานทะเบียนและประมวลผล

นางกุลพัชร รอดระวัง

นางเรนู ยิ้มจู
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ : ต่อ 19, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

นายภานุพงศ์ กลิ่นประชุม

นายภานุพงศ์ กลิ่นประชุม
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
โทรศัพท์ : ต่อ 27, ภายในกรมประมง เบอร์ 7600, 76

 


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง