ระเบียบและข้อบังคับ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด พ.ศ. 2567

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญโครงการคลินิก พ.ศ. 2567
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ว่าด้วยหุ้นและการถือหุ้น พ.ศ. 2567
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญโครงการคลินิก --- ยกเลิก---

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด พ.ศ. 2566

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2566
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2566 ข่าวล่าสุด 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2566 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ว่าด้วยการว่าด้วยหุ้นและการถือหุ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข่าวล่าสุด 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด พ.ศ. 2564

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข่าวล่าสุด 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงจำกัดว่าด้วยหุ้นและการถือหุ้น พ.ศ. 2564 ข่าวล่าสุด

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด พ.ศ. 2563

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงจำกัดว่าด้วยหุ้นและการถือหุ้น พ.ศ. 2563 ข่าวล่าสุด
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพื่อส่งเสริมการศึกษาบัตรสมาชิก(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข่าวล่าสุด

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด พ.ศ. 2562

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงจำกัดว่าด้วยหุ้นและการถือหุ้น พ.ศ. 2562 ข่าวล่าสุด

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด พ.ศ. 2561

Arrow ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงจำกัดว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ข่าวล่าสุด
Arrow ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงจำกัดว่าด้วยการให้เงินกู้กรณีพิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข่าวล่าสุด
Arrow ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงจำกัดว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ข่าวล่าสุด
Arrow ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงจำกัดว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 ข่าวล่าสุด
Arrow ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2561 ข่าวล่าสุด
Arrow ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว สวัสดิการบำเหน็จสมาชิกและการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2561 ข่าวล่าสุด

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด พ.ศ. 2557

Arrow ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2557

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด พ.ศ. 2555

Arrow ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2555 [ยกเลิก 31 ธันวาคม 2557]
Arrow ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
Arrow ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2555
Arrow ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555
Arrow ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ พ.ศ. 2555
Arrow ระเบียบว่าด้วยหุ้น และการถือหุ้น พ.ศ. 2550
Arrow ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2550
Arrow ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2550
Arrow ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553
Arrow ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
Arrow ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2549
Arrow ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2549
Arrow ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2549
Arrow ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2549

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด (ฉบับเดิม)

Arrow ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ (แก้ไข 1 พฤศจิกายน 2552)
Arrow ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
Arrow ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ
Arrow ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ (ฉบับที่2)
Arrow ระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
Arrow ระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ
Arrow ระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำสมาชิกสมทบ
Arrow ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
Arrow ระเบียบว่าด้วยหุ้นและการถือหุ้น
Arrow ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
Arrow ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง