นายสุเมธ  ตันติกุล

นายสุเมธ ตันติกุล
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

นายประพันธ์  ลีปายะคุณ

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
กรรมการ

นางสุมาลี ยุกตานนท์

นางสุมาลี ยุกตานนท์
กรรมการ

นางอุมาพร พิมลบุตร

นางอุมาพร พิมลบุตร
กรรมการเลขานุการ

นายสมศักดิ์  เขตสมุทร

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการและเลขานุการ


 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง