นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย

นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

นายสุเมธ ตันติกุล

นายสุเมธ ตันติกุล
กรรมการ

นายสมหวัง  พิมลบุตร

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง

นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง
กรรมการ

นายสมศักดิ์  เขตสมุทร

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการและเลขานุการ


 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง