นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

v0.5

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยสหกรณ์ฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับสหกรณ์ฯ คือการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ("สหกรณ์ฯ") จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของสหกรณ์ฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของสมาชิก หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ได้ เพื่อการค้นหาสวัสดิการและบริการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ  และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่สหกรณ์ฯ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์ฯ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง สหกรณ์ฯ อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของสมาชิกที่มีบัญชีอยู่กับสหกรณ์ฯ และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์ฯ นั้น สหกรณ์ฯอาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยสหกรณ์ฯ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสหกรณ์ฯ

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสมาชิกของสหกรณ์ฯนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อสร้างสวัสดิการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของสมาชิก ข้อมูลของสมาชิกจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากสหกรณ์ฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว สหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวสมาชิกแก่สหกรณ์ฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่สหกรณ์ฯ แล้ว สหกรณ์ฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของสหกรณ์ฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของสหกรณ์ฯ จะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่สหกรณ์ฯ และท่านยังคงดำรงสมาชิกภาพ นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สหกรณ์ฯ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

  1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่สหกรณ์ฯ
  2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง
  3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน
  4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น สหกรณ์ฯ อาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของสหกรณ์ฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของสหกรณ์ฯ แห่งประเทศไทยหรือสหกรณ์ฯ กลาง ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

สหกรณ์ฯ อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของสหกรณ์ฯ และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของสหกรณ์ฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับสหกรณ์ฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของสหกรณ์ฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ฯ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของสหกรณ์ฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของสหกรณ์ฯ ด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาสสหกรณ์ฯ อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการออมกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดสมาชิกใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีสมาชิกใหม่กับสหกรณ์ฯ อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับสหกรณ์ฯ ด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

สหกรณ์ฯ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

สหกรณ์ฯ มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง