นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสมศักดิ์  เขตสมุทร

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการ

นางสาวณัฐณิวรรณ  ใจดี

นางสาวณัฐณิวรรณ ใจดี
กรรมการ

นายสรรเสริญ เสรีรักษ์

นายสรรเสริญ เสรีรักษ์
กรรมการ

นายสุธรรม ลิ่มพานิช

นายสุธรรม ลิ่มพานิช
กรรมการและเลขานุการ


 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง