นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์

นางสุมาลี ยุกตานนท์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายประพันธ์  ลีปายะคุณ

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
กรรมการ

นางสาวฉวีวรรณ  พ่วงทิพากร

นางสาวฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์
กรรมการ

นางสาวณัฐณิวรรณ  ใจดี

นางสาวณัฐณิวรรณ ใจดี
กรรมการเลขานุการ


 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง