วัตถุประสงค์

          สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผล ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา สมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ง กันและกันตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้ สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
7. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
8. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
9. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตาม สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
10. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ สหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
11. กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
12. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
13. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
14. ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง