การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2558

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 19/2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเกี่ยวกับการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557 ให้กับสมาชิกในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง