banner_2561_02.jpg
banner_2565_011.jpg

บริการของสหกรณ์

:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด | THE SAVING CO-OPERATIVE DOF ::
บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ยต่อปี
• ออมทรัพย์ 1.25
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563
• ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
สามัญ
สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
• สามัญทั่วไป 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้สามัญ คลิก ดาวน์โหลด

• สามัญเพื่อฟื้นฟุคุณภาพชีวิต -
• สามัญเพื่อการศึกษา 4.50
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน 6.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้ทุนเรือนหุ้น คลิก ดาวน์โหลด

ฉุกเฉิน
• ฉุกเฉิน 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 25631 สิงหาคม 2558
กรณีพิเศษ
• กรณีพิเศษ 6.50 • ฉุกเฉินภัยพิบัติ 5
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555

วงเงินให้กู้และงวดผ่อนชำระ
สามัญ
ใช้บุคคลค้ำประกัน
• ทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
• สามัญเพื่อการศึกษา รวมกับสามัญทั่วไปไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
สามัญ
ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิก
ผ่อนไม่เกิน 300 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
ฉุกเฉิน
• ไม่มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
• มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
ผ่อนไม่เกิน 12 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
เงินกู้กรณีพิเศษ
• กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด
• สมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
• สมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด ภายในเกษียณอายุราชการ

ตรวจสอบสิทธิ์

สารสนเทศกรมประมง

ธนาคาร-การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารออมสิน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

การติดต่อ

รูป

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

ที่อยู่:
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0 - 2562 - 0572 - 3, 0 - 2562 - 0600 ต่อ 7600, 7601

โทรสาร: 0 - 2579 - 2789 - 90

โทรศัพท์เคลื่อนที่: ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี : 08 - 7560 - 8884, ฝ่ายสินเชื่อ : 08 - 7560 - 8886

https://www.fishcorp.org

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ลิงก์

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

          สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผล ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา สมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ง กันและกันตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

• ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้ สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
• ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
• รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
• จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
• ให้เงินกู้แก่สมาชิก
• ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
• ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
• ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
• ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตาม สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
• ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ สหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
• กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
• ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
• ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
• ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือ เนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์