นายประพันธ์  ลีปายะคุณ

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
ประธานคณะอนุกรรมการ

นายสมศักดิ์  เขตสมุทร

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการ

นายสุเมธ  ตันติกุล

นายสุเมธ ตันติกุล
กรรมการ

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นางสุมาลี ยุกตานนท์
กรรมการ

นายสุธรรม  ลิ่มพานิช

นายสุธรรม ลิ่มพานิช
กรรมการและเลขานุการ


 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง