banner_2561_02.jpg
banner_2565_011.jpg

เนื้อหา

ประกาศแจ้งให้ทราบ (01/04/59)

ประกาศแจ้งให้ทราบ

ประกาศแจ้งให้ทราบ

01/04/2559

1. รายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 [ดาวน์โหลด] หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 9/2558


05/10/2558

1. หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 9/2558 [ดาวน์โหลด] หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 9/2558


 

30/09/2558

1. หนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู้สามัญ (ฉบับใหม่) [ดาวน์โหลด] หนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู้สามัญ (ฉบับใหม่)


 

21/09/2558

1. แบบขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด [ดาวน์โหลด] แบบขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด


 

07/09/2558

1. การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558 [ดาวน์โหลด]


 

04/09/2558

1. ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 11/2558 [ดาวน์โหลด]

2. หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 8/2558 [ดาวน์โหลด]


 

20/07/2558

1. การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ [ดาวน์โหลด]

2. การขยายเวลาเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ทวีทรัพย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน [ดาวน์โหลด]

3. การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) รอบที่ 6/2558 [ดาวน์โหลด]


 

29/05/2558

1. การปรับแผนการรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2558 [ดาวน์โหลด]
2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้กรณีพิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558

2.1 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้พิเศษ 2558 [29 พ.ค. 2558] [ดาวน์โหลด]

2.2 ปะหน้าเงินกู้กรณีพิเศษ [29 พ.ค. 2558] [ดาวน์โหลด]

2.3 แบบคำขอกู้ เงินกู้กรณีพิเศษ 2558 [29 พ.ค. 2558] [ดาวน์โหลด]

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช