banner_2561_02.jpg
banner_2563_011.jpg
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บริการของสหกรณ์

:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด | THE SAVING CO-OPERATIVE DOF ::
บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ยต่อปี
• ออมทรัพย์ 1.25
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563
• ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
สามัญ
สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
• สามัญทั่วไป 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้สามัญ คลิก ดาวน์โหลด

• สามัญเพื่อฟื้นฟุคุณภาพชีวิต -
• สามัญเพื่อการศึกษา 4.50
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน 6.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้ทุนเรือนหุ้น คลิก ดาวน์โหลด

ฉุกเฉิน
• ฉุกเฉิน 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 25631 สิงหาคม 2558
กรณีพิเศษ
• กรณีพิเศษ 6.50 • ฉุกเฉินภัยพิบัติ 5
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555

วงเงินให้กู้และงวดผ่อนชำระ
สามัญ
ใช้บุคคลค้ำประกัน
• ทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
• สามัญเพื่อการศึกษา รวมกับสามัญทั่วไปไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
สามัญ
ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิก
ผ่อนไม่เกิน 300 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
ฉุกเฉิน
• ไม่มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
• มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
ผ่อนไม่เกิน 12 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
เงินกู้กรณีพิเศษ
• กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด
• สมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
• สมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด ภายในเกษียณอายุราชการ

ตรวจสอบสิทธิ์

สารสนเทศกรมประมง

ธนาคาร-การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารออมสิน

ประกาศแจ้งให้ทราบ (01/04/59)

ประกาศแจ้งให้ทราบ

ประกาศแจ้งให้ทราบ

01/04/2559

1. รายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 [ดาวน์โหลด] หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 9/2558


05/10/2558

1. หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 9/2558 [ดาวน์โหลด] หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 9/2558


 

30/09/2558

1. หนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู้สามัญ (ฉบับใหม่) [ดาวน์โหลด] หนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู้สามัญ (ฉบับใหม่)


 

21/09/2558

1. แบบขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด [ดาวน์โหลด] แบบขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด


 

07/09/2558

1. การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558 [ดาวน์โหลด]


 

04/09/2558

1. ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 11/2558 [ดาวน์โหลด]

2. หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 8/2558 [ดาวน์โหลด]


 

20/07/2558

1. การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ [ดาวน์โหลด]

2. การขยายเวลาเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ทวีทรัพย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน [ดาวน์โหลด]

3. การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) รอบที่ 6/2558 [ดาวน์โหลด]


 

29/05/2558

1. การปรับแผนการรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2558 [ดาวน์โหลด]
2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้กรณีพิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558

2.1 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้พิเศษ 2558 [29 พ.ค. 2558] [ดาวน์โหลด]

2.2 ปะหน้าเงินกู้กรณีพิเศษ [29 พ.ค. 2558] [ดาวน์โหลด]

2.3 แบบคำขอกู้ เงินกู้กรณีพิเศษ 2558 [29 พ.ค. 2558] [ดาวน์โหลด]

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช