banner_2561_02.jpg
banner_2565_011.jpg

บริการของสหกรณ์

:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด | THE SAVING CO-OPERATIVE DOF ::
บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ยต่อปี
• ออมทรัพย์ 1.25
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563
• ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
สามัญ
สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
• สามัญทั่วไป 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้สามัญ คลิก ดาวน์โหลด

• สามัญเพื่อฟื้นฟุคุณภาพชีวิต -
• สามัญเพื่อการศึกษา 4.50
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน 6.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้ทุนเรือนหุ้น คลิก ดาวน์โหลด

ฉุกเฉิน
• ฉุกเฉิน 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 25631 สิงหาคม 2558
กรณีพิเศษ
• กรณีพิเศษ 6.50 • ฉุกเฉินภัยพิบัติ 5
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555

วงเงินให้กู้และงวดผ่อนชำระ
สามัญ
ใช้บุคคลค้ำประกัน
• ทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
• สามัญเพื่อการศึกษา รวมกับสามัญทั่วไปไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
สามัญ
ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิก
ผ่อนไม่เกิน 300 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
ฉุกเฉิน
• ไม่มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
• มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
ผ่อนไม่เกิน 12 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
เงินกู้กรณีพิเศษ
• กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด
• สมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
• สมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด ภายในเกษียณอายุราชการ

ตรวจสอบสิทธิ์

สารสนเทศกรมประมง

ธนาคาร-การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารออมสิน

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด
 

THE SAVING CO – OPERATIVE DEPARTMENT OF FISHERIES

   
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
   
ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

   
            สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
   
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
 

 

logo พื้นวงกลมเป็นสีน้ำเงิน ภายในวงกลมประกอบด้วยรูปปลาและเกลียวคลื่น เป็นสีขาว รอบ ๆ วงกลมมีข้อความ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด เป็นสีน้ำเงิน

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช