banner_2561_02.jpg
banner_2565_011.jpg

บริการของสหกรณ์

:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด | THE SAVING CO-OPERATIVE DOF ::
บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ยต่อปี
• ออมทรัพย์ 1.25
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563
• ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
สามัญ
สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
• สามัญทั่วไป 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้สามัญ คลิก ดาวน์โหลด

• สามัญเพื่อฟื้นฟุคุณภาพชีวิต -
• สามัญเพื่อการศึกษา 4.50
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน 6.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้ทุนเรือนหุ้น คลิก ดาวน์โหลด

ฉุกเฉิน
• ฉุกเฉิน 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 25631 สิงหาคม 2558
กรณีพิเศษ
• กรณีพิเศษ 6.50 • ฉุกเฉินภัยพิบัติ 5
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555

วงเงินให้กู้และงวดผ่อนชำระ
สามัญ
ใช้บุคคลค้ำประกัน
• ทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
• สามัญเพื่อการศึกษา รวมกับสามัญทั่วไปไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
สามัญ
ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิก
ผ่อนไม่เกิน 300 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
ฉุกเฉิน
• ไม่มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
• มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
ผ่อนไม่เกิน 12 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
เงินกู้กรณีพิเศษ
• กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด
• สมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
• สมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด ภายในเกษียณอายุราชการ

ตรวจสอบสิทธิ์

สารสนเทศกรมประมง

ธนาคาร-การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารออมสิน

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด พ.ศ.2548 ข่าวล่าสุด
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ข่าวล่าสุด
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ข่าวล่าสุด
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ข่าวล่าสุด
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2554 ข่าวล่าสุด
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 ข่าวล่าสุด

 

 

คอมเมนต์   

 
+1 #4 เผดิม 2555-12-16 20:41
ครบถ้วนแล้วขอบค ุณครับ
อ้างอิง
 
 
0 #3 เผดิม 2555-12-16 20:38
ดีมากครับขอขอบค รับ :-?
อ้างอิง
 
 
+1 #2 Prach Konphet 2555-11-08 00:15
ขณะนี้กำลังดำเน ินการนะครับ ตอนนี้กำลังประส านกับเจ้าหน้าที ่เพื่ิอจะนำข้อม ูลมาลงเพิ่มเติม ให้ครบครับ คาดว่าจะแล้วเสร ็จวันศุกร์นี้คร ับ (09-11-2555)
อ้างอิง
 
 
0 #1 คนรักสหกรณ์ 2555-11-05 21:13
ข้อบังคับมีถึงฉ บับที่ 6 แล้วทำไมลงแค่ 3 ครับ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช