banner_2561_02.jpg
banner_2563_011.jpg
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เนื้อหา

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล

ประวัติและผลงานการปฏิบัติราชการ

นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล

อธิบดีกรมประมง

 

ประวัติส่วนตัว

เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2497 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี       วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2516)

ปริญญาโท       พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2535)

 

ประวัติการทำงานและรับราชการ

ปี 2530         หัวหน้าโครงการ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน        อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
     (จังหวัดจันทบุรี) กรมประมง

ปี 2535         หัวหน้าฝ่ายติดตามงบประมาณ กองแผนงานและ             นโยบายประมง กรมประมง

ปี 2540         ผู้อำนวยการกองสารสนเทศทรัพยากรประมงกรมประมง

ปี 2546         ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมประมง

ปี 2547         ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงกรมประมง

ปี 2548         รองอธิบดี กรมประมง

ปี 2551         ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงาน       ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2552         ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร     แห่งชาติ
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2553         รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                   2553 : รับผิดชอบสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)

                   2554: หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต (รับผิดชอบกรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม องค์การสะพานปลา และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย)

 

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

ปี 2530         อบรมหลักสูตร Shrimp Culture ณ เมืองเจปารา ประเทศอินโดนีเซีย

                   อบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2533         ดูงานด้านการกระตุ้นให้กุ้งกุลาดำมีไข่โดยการบีบตา ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ปี 2538         ดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2539         ดูงานด้านการสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2540         อบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ของ NECTEC

ปี 2542        อบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2545         ดูงานด้านการนำเทคโนโลยีดาวเที