banner_2561_02.jpg
banner_2565_011.jpg

เนื้อหา

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล

ประวัติและผลงานการปฏิบัติราชการ

นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล

อธิบดีกรมประมง

 

ประวัติส่วนตัว

เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2497 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี       วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2516)

ปริญญาโท       พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2535)

 

ประวัติการทำงานและรับราชการ

ปี 2530         หัวหน้าโครงการ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน        อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
     (จังหวัดจันทบุรี) กรมประมง

ปี 2535         หัวหน้าฝ่ายติดตามงบประมาณ กองแผนงานและ             นโยบายประมง กรมประมง

ปี 2540         ผู้อำนวยการกองสารสนเทศทรัพยากรประมงกรมประมง

ปี 2546         ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมประมง

ปี 2547         ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงกรมประมง

ปี 2548         รองอธิบดี กรมประมง

ปี 2551         ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงาน       ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2552         ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร     แห่งชาติ
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2553         รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                   2553 : รับผิดชอบสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)

                   2554: หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต (รับผิดชอบกรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม องค์การสะพานปลา และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย)

 

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

ปี 2530         อบรมหลักสูตร Shrimp Culture ณ เมืองเจปารา ประเทศอินโดนีเซีย

                   อบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2533         ดูงานด้านการกระตุ้นให้กุ้งกุลาดำมีไข่โดยการบีบตา ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ปี 2538         ดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2539         ดูงานด้านการสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2540         อบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ของ NECTEC

ปี 2542        อบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2545         ดูงานด้านการนำเทคโนโลยีดาวเทียมเข้ามาใช้ในการประมง ณ ประเทศจีน

ปี 2547         ดูงานด้านระบบ Traceability ณ ประเทศฝรั่งเศส

ปี 2548         ดูงานด้านระบบ Traceability ณ ประเทศอังกฤษ

                   ดูงานด้านการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำ ณ ประเทศไต้หวัน

                   ดูงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน บริษัท INVE (Thailand) จังหวัดพิจิตร

                   อบรมหลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

                   อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นบส. 48)

ปี 2549         ดูงานโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

                   ดูงานการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำคุณภาพตามหลักพันธุกรรมศาสตร์ ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

                   ดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศเวียดนาม

                   อบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2549)

ปี 2551         อบรมหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. 8) สถาบันพระปกเกล้า

 

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ

ผลงานที่สำคัญ

1.   การผสมเทียมกุ้งกุลาดำ ครั้งแรกของประเทศไทย

 

2.   การทำให้ปลากะพงขาวมีไข่ทั้งปี

 

3.   การเพาะพันธุ์ปลาเก๋า

 

4.   ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

5.   ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผลงานดีเด่น

1. เป็นผู้ริเริ่มการบริหารระบบงานแบบ Cluster มีการนำเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมกุ้งจนถึงปัจจุบัน

 

2. เป็นมิสเตอร์กุ้งคนแรกของประเทศไทย

 

3. เป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในสินค้ากุ้งของกรมประมง ซึ่งนำไปสู่การจัดทำระบบดังกล่าวในสินค้าเกษตรอื่นๆ

 

4. เป็นผู้ผลักดันให้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลงสู่ปฏิบัติแบบ Full-flow option

 

5. เป็นผู้ริเริ่มการทำฟาร์มทะเล (Sea Farming) ในประเทศไทย

 

6. เป็นผู้ริเริ่ม E-Smart-farm

 

7. เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการยกระดับการจัดตั้ง “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร”

 

8. เป็นผู้ผลักดันและจัดทำบทสรุปสินค้าเกษตรในรูปแบบ Executive Summary เพื่อพร้อมสำหรับการบริหารงานเชิงนโยบาย

 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสายงาน

1.      การบริหารจัดการด้านการประมง

2.      การบริหาร งาน/องค์กร แบบคลัสเตอร์

3.      การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาและการจัดทำนโยบายภาครัฐ

4.      การบริหารจัดการองค์กรด้านการเกษตร และองค์กรเกษตรกร

5.      การจัดทำงบประมาณภาครัฐ และการบริหารจัดการงบประมาณเชิงนโยบายแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

6.      การแจกแจงและกำกับนโยบาย ลงสู่การปฏิบิตแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

2527            จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

2529            ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

2532            ตริตาภรณ์ช้างเผือก

2534            ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

2538            ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

2543            เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4

2546            เหรียญจักรพรรดิมาลา

2548            สายสะพายปถมาภรณ์มงกุฎไทย

2550            สายสะพายประถมาภรณ์ช้างเผือก

2553            สายสะพายมหาวชิรมงกุฎ

 

ติดต่อ

E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it         

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช