banner_2561_02.jpg
banner_2563_011.jpg
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บริการของสหกรณ์

:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด | THE SAVING CO-OPERATIVE DOF ::
บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ยต่อปี
• ออมทรัพย์ 1.25
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563
• ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
สามัญ
สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
• สามัญทั่วไป 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้สามัญ คลิก ดาวน์โหลด

• สามัญเพื่อฟื้นฟุคุณภาพชีวิต -
• สามัญเพื่อการศึกษา 4.50
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน 6.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้ทุนเรือนหุ้น คลิก ดาวน์โหลด

ฉุกเฉิน
• ฉุกเฉิน 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 25631 สิงหาคม 2558
กรณีพิเศษ
• กรณีพิเศษ 6.50 • ฉุกเฉินภัยพิบัติ 5
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555

วงเงินให้กู้และงวดผ่อนชำระ
สามัญ
ใช้บุคคลค้ำประกัน
• ทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
• สามัญเพื่อการศึกษา รวมกับสามัญทั่วไปไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
สามัญ
ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิก
ผ่อนไม่เกิน 300 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
ฉุกเฉิน
• ไม่มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
• มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
ผ่อนไม่เกิน 12 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
เงินกู้กรณีพิเศษ
• กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด
• สมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
• สมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด ภายในเกษียณอายุราชการ

ตรวจสอบสิทธิ์

สารสนเทศกรมประมง

ธนาคาร-การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารออมสิน

กลับด้านบน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการให้กู้เงิน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการให้กู้เงิน | Form-for-the-loan

แบบฟอร์มคำขอกู้กรณีพิเศษ
กู้เพื่อการศึกษา ใช้ทุนเรือนหุ้น 4
ปะหน้าฉุกเฉินกรณีโอนเงินเข้าบัญชี 2
แบบคำขอกู้เงินฉุกเฉินกรณีโอนเงินเข้าบัญชี 2
ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม 2
แบบคำขอกู้เงินฉุกเฉินพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
ปะหน้าคำขอกู้เงินฉุกเฉินพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบฯ การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก 52
บันทึกเพิ่มเติมคำขอกู้สามัญเพื่อการศึกษา
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
กู้สามัญโครงการพิเศษ "สู้ภัยโควิด-19"
 
 
Powered by Phoca Download