banner_2561_02.jpg
banner_2565_011.jpg

ประกาศแจ้งให้ทราบ

topbox1

ประกาศแจ้งให้ทราบ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ข้อความใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวาระการประชุม

topbox2

รวบรวมระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง เช่น การประชุมสามัญประจำปี ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

บริการของสหกรณ์

topbox3

บริการของสหกรณ์ในด้านต่างๆ เช่น บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ย (ต่อปี), บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

topbox4

บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด เช่น ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

บริการของสหกรณ์

:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด | THE SAVING CO-OPERATIVE DOF ::
บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ยต่อปี
• ออมทรัพย์ 1.25
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563
• ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
สามัญ
สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
• สามัญทั่วไป 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้สามัญ คลิก ดาวน์โหลด

• สามัญเพื่อฟื้นฟุคุณภาพชีวิต -
• สามัญเพื่อการศึกษา 4.50
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน 6.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้ทุนเรือนหุ้น คลิก ดาวน์โหลด

ฉุกเฉิน
• ฉุกเฉิน 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 25631 สิงหาคม 2558
กรณีพิเศษ
• กรณีพิเศษ 6.50 • ฉุกเฉินภัยพิบัติ 5
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555

วงเงินให้กู้และงวดผ่อนชำระ
สามัญ
ใช้บุคคลค้ำประกัน
• ทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
• สามัญเพื่อการศึกษา รวมกับสามัญทั่วไปไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
สามัญ
ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิก
ผ่อนไม่เกิน 300 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
ฉุกเฉิน
• ไม่มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
• มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
ผ่อนไม่เกิน 12 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
เงินกู้กรณีพิเศษ
• กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด
• สมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
• สมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด ภายในเกษียณอายุราชการ

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์เงินปันผล

โปรแกรมคำนวณเงินผ่อนชำระ

สารสนเทศกรมประมง

ธนาคาร-การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารออมสิน

ยินดีต้อนรับสู่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

นายวิมล จันทรโรทัย

นายวิมล จันทรโรทัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่11 และเขตตรวจราชการที่ 13
รับผิดชอบ : เกี่ยวกับงานของกรมประมง
ชื่อ นายวิมล จันทรโรทัย
 
วันเดือนปีเกิด 3 กุมภาพันธ์ 2501
 
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2521–2524 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 • ปี 2525–2529 ปริญญาโท สาขาประมง Auburn University สหรัฐ อเมริกา ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
 • ปี 2529-2533ปริญญาเอก ประมง Auburn University สหรัฐ อเมริกา ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
 • พ.ย. 2544–ก.ย. 2545 วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • พ.ค. – ต.ค. 2549 ผู้นำการเมืองยุคใหม่ สถาบันพระปกเกล้าฯ
 • 1 มิ.ย. – 20 ก.ย. 2550 นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.
 • ปี 2551-2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 สถาบันวิทยาลัยป้องกันประเทศ
 • 2 – 31 มี.ค. 2553 โครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ปฏิบัติงานตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงาน ก.พ.
 
ประวัติการทำงาน
 • ปี 2540 นักวิชาการประมง 8ว.
 • ปี 2540 – 2545 และ 2546-2547นักวิชาการประมง 8 ว. (กพ. เทียบเท่าเจ้าหน้าที่บริหารงานประมง 8) บริหารระดับกลาง
 • ก.ย. 2547 – พ.ย. 2550 ผู้เชี่ยวชาญ 9 ชช.
 • พย. 2550- กย. 2552 รองอธิบดีกรมประมง
 • ต.ค. 2552 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักบริหารระดับสูง
 
ประวัติผลงานด้านบริหาร

วันที่

รางวัล/ เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

ผลงาน

สถานที่/
ผู้มอบเกียรติคุณ

พ.ศ. 2527

ทุนอานันทมหิดล

เหรียญทอง ม.เกษตร/ นักวิจัยด้านประมง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กันยายน 2539

เกียรติบัตร

งานวิจัยการทดแทนปลาป่น

กรมประมง

กุมภาพันธ์ 2541

ประกาศเกียรติคุณ

งานวิจัยการประเมินการให้อาหารสัตว์น้ำ

ม.เกษตรศาสตร์

ตุลาคม 2550

รางวัลการศึกษาดีเด่น

การบริหารการประมงไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

กพ.

 
ติดต่อ
 
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

 

ประธานกรรมการ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

รายงานกิจการประจำปี

รายงานกิจการประจำปี 2564

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 189 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประมงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ทีวีออนไลน์

ไทยทีวีสี ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
โมเดิร์นไนท์ทีวี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ไทยทีวีสี ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
โมเดิร์นไนท์ทีวี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

LINE

LINE IT