banner_2561_02.jpg
banner_2565_011.jpg

ประมวลภาพกิจกรรม

คอมเมนต์   

 
0 #1 เผดิม 2555-12-16 20:56
หัวข้อนี้ให้นำส ารของสหกรณ์ที่ค ณะกรรมการศึกษาแ ละประชาสัมพันธ์ (รัช)ทำมาแจ้งให ้สมาชิกทราบมาลง ด้วยเริ่มตั้งแต ่ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับปัจจุบัน ครับ และหาจะลงรูปกิจ กรรมควรเขียนหัว ข้อข่าวแต่ละกิจ กรรมและสรุปสาระ สำคัญแต่ละข่าวไ ว้ด้วยลงรูปอย่า งเดียวไม่มีใครท ราบได้ว่าเป็นกิ จกรรมหรือข่าวอะ ไรบ้าง
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช